• 1 Nguyễn Tài
  • 2 0889227***
  • 3 Trần Cọp
  • 4 Nguyễn Hoàng Nhạt
  • 5 Cmmok***
Tất cả
Tướng: 22
Trang phục: 12
Rank: Đồng
Đá quý: Không
100,000đ
dư thẻ đổi tên dư 1 dá quý
Tướng: 30
Trang phục: 22
Rank: Vàng
Đá quý:
250,000đ
dư thẻ đổi tên dư 1 đá quý
Tướng: 37
Trang phục: 25
Rank: Bạch Kim
Đá quý:
350,000đ
dư thẻ đổi tên
Tướng: 30
Trang phục: 32
Rank: Vàng
Đá quý: Không
500,000đ
Tướng: 41
Trang phục: 28
Rank: Đồng
Đá quý: Không
400,000đ
Tướng: 41
Trang phục: 29
Rank: Đồng
Đá quý: Không
400,000đ
Tướng: 30
Trang phục: 26
Rank: Đồng
Đá quý: Không
250,000đ
Tướng: 35
Trang phục: 28
Rank: Đồng
Đá quý: Không
300,000đ
Tướng: 27
Trang phục: 21
Rank: Đồng
Đá quý: Không
250,000đ
Tướng: 28
Trang phục: 27
Rank: Đồng
Đá quý: Không
250,000đ
Tướng: 26
Trang phục: 21
Rank: Đồng
Đá quý: Không
250,000đ
Tướng: 29
Trang phục: 26
Rank: Đồng
Đá quý:
250,000đ
Tướng: 29
Trang phục: 25
Rank: Đồng
Đá quý:
250,000đ
Tướng: 32
Trang phục: 36
Rank: Đồng
Đá quý: Không
400,000đ
Tướng: 37
Trang phục: 36
Rank: Đồng
Đá quý:
400,000đ